Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tags: polska
Reposted byblackdramaover-landallblackeverythingrevive
Tags: polska
Reposted byxluminescencexshockleytruustmezv
2866 ce09 500
Reposted frombudas budas viastrzepy strzepy
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaoll oll
Cat level 9000+
Reposted fromxal xal viaoll oll
6206 4cb2
Reposted fromdoener doener viastrzepy strzepy
8863 beb4 500
Reposted fromsaku saku viaoll oll
3282 d4d5
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viastrzepy strzepy
9317 7cbd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
5824 3cce
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viaoll oll
Tags: polska
Reposted bySkydelanlovelythings
6160 21f3
Reposted fromphilipp philipp viastrzepy strzepy
5056 984b 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viastrzepy strzepy
Tags: polska
Reposted bylaluszekblackdramaczekoladowysenrudenkohajskulxluminescencexall-about-katewolalabymshockleystaystrongangieendlessmemorieslovelythingskasias3112darkparadiseantproofpelnaironii
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromaletodelio aletodelio viamarciix marciix
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl